Bài đăng

Huyet ap tam truong, huyet ap tam thu la gi? Chenh lech huyet ap tam thu và tam truong la bao nhieu?

Huyet ap bao nhieu la on dinh?

Phoi hop thuoc tang ap huyet theo lieu nhat dinh